Rejestracja

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” Politechnika Łódzka jest administratorem danych zbieranych w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia cyklu konferencji naukowych KNoŻŻ.
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, PŁ wyłącznie w celu przygotowania i przeprowadzenia konferencji „Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu” w dn. 3 -4 lipca 2019 oraz innych w ramach tego cyklu.
Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:
1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
2. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
3. przenoszenia moich danych osobowych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu konferencji KNoŻŻ.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konferencji.

* - Pola wymagane